FAQ časté dotazy

Vy se ptáte - my odpovídáme

Kde si můžu přečíst provozní řád?

Provozní řád je umístěn v hale u pokladen, přečíst si ho můžete i zde:

Místní provozní řád

určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách plaveckého areálu STEZA Zlín. Musí být všemi návštěvníky v době provozu bezpodmínečně dodržován. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržení pořádku a vytvoření společenského prostředí, sloužícího všem k utužení zdraví, relaxaci, oddechu, rekreaci a sportu. Veškerá zařízení a vybavení areálu jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb, uvedených v nabídce dle ceníku. Jiným osobám se zdržovat na pozemku, náležícímu k plaveckému areálu není bez předchozího souhlasu vedení povoleno.

1. Vstup do prostoru plaveckého areálu

1. Denní rozvrh poskytování služeb je zveřejněn na návěstní tabuli u vchodu do plaveckého areálu - dále jen areál - v prostoru vstupní haly, na programových letácích, www stránkách apod.

2. Vstup do všech zařízení areálu (bazény, sauna, atd.) je dovolen pouze s platnou čipovou vstupenkou. Prodej čipové vstupenky - čipu vyřizuje pracovnice pokladny. Ceny služeb jsou zveřejněny na ceníku u pokladny. Za ztracené nebo nepoužité čipy se náhrada neposkytuje.

3. Prodej čipové vstupenky - čipu a vstup na plavání a na ostatní služby začíná 5 minut před otevírací dobou a končí hodinu před uzavírací dobou.

4. Vstupem do prostorů areálu se každý návštěvník zavazuje dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a pokyny zaměstnanců areálu. Současně je povinen se s tímto provozním řádem seznámit.

5. Používání zařízení areálu bez dozoru odpovědných a poučených pracovníků není z bezpečnostních důvodů přípustné.

6. Zaměstnanci na pokladně, případně v šatnách, mají povinnost odmítnout vstup do areálu osobám, kterým podle tohoto provozního řádu není vstup povolen (ve smyslu ustanovení článku 2). V případě naplnění kapacity zařízení má pokladní povinnost odmítnout vydání čipové vstupenky.

7. Správa areálu může vyčlenit hodiny pro sportovní a jiné významné akce. Za tímto účelem se může celý areál uzavřít. Veřejnost musí být vždy o takové změně ve vztahu k pravidlům provozu informována. A to alespoň oznámením, vyvěšeným na tabuli ve vstupní hale.

8. Provozovatelem a správcem areálu je STEZA Zlín, spol. s r.o. se sídlem – Hradská 888, Zlín 76001.

2. Vyloučení z návštěvy areálu

1. Do prostor areálu nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí, ohrožující zdraví jiných osob používajících zařízení areálu (např. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižených nakažlivou chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity a vyrážkami, jakož i osoby s obvazem na těle apod.), rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené a pod vlivem alkoholu nebo drog.

2. Osoby trpící psoriázou nebo atopickým ekzémem mohou bazén navštěvovat, tato onemocnění nejsou nakažlivá.

3. Z prostoru zařízení plaveckého areálu může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí, přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. Podle povahy přestupku může provozovatel požádat o zákrok orgány policie.

4. Vstup do plaveckého areálu může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by důvodně mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu, příp. obvyklé nerušené využití prostor plaveckého areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

3. Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně a bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto provozního řádu, jakož i pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.

2. Návštěvník areálu se smí pohybovat jen v prostorech určených pro veřejnost.

3. Doba pobytu v zařízeních areálu začíná zakoupením čipové vstupenky - čipu a končí odevzdáním čipové vstupenky - čipu do sběrného boxu turniketu, případně odevzdáním zámku nebo kroužku s klíčem šatnářce, nebo průchodem abonenta turniketem. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu již zaplaceným vstupným, je povinen doplatit doplatek dle platného ceníku, odpovídající délce doby překročení pobytu. Hodinu před koncem provozní doby je vstup do areálu pro nové návštěvníky uzavřen.

4. Čtvrt hodiny před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazény, aby se mohli do uzavření šaten osušit a obléci.

5. Návštěvníci mohou využívat bezpečnostní skříňky, šatní skříňky a převlékací boxy. Při použití šatní skříňky je návštěvník povinen ji řádně uzamknout. Po převzetí čipové vstupenky - čipu je návštěvník povinen po celou dobu pobytu v areálu mít čip zapnut na ruce. V případě, že tomu tak nebude, správa plaveckého areálu neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky. Návštěvníci jsou povinni svlékat se a odkládat svoje věci jen v prostorách k tomu určených. Jinak správa areálu neručí za vzniklou ztrátu. Větší částky peněz, ceniny, cenné předměty, klenoty a doklady je nutné uschovat v bezpečnostních skříňkách nebo v pokladně. Úschova těchto předmětů je bezplatná.

6. Návštěvníci jsou povinni si z hygienických důvodů před vstupem do bazénu osprchovat celé tělo mýdlem a vodou. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z návštěvy plaveckého areálu bez vrácení vstupného.

7. Plavání v bazénech je povoleno pouze v plavkách. Návštěvníci bazénů používají svoje vlastní plavky, které musí být čisté. Do bazénů je zakázán vstup v oděvech, které nejsou určeny k plavání, např. spodním prádle, cvičebních úborech apod. Návštěvníci v takovémto oděvu nebudou do bazénu vpuštěni. Návštěvníci s delšími vlasy je nesmí mít při vstupu do bazénu rozpuštěny a musí je mít staženy gumičkou apod.

8. Do prostoru šaten vstupuje zákazník vždy řádně osušen.

9. Návštěvníci jsou povinni se v areálu pohybovat pomalu a opatrně, aby neuklouzli, popřípadě nezranili sebe nebo jiné návštěvníky. Je nutné, aby každý návštěvník dával pozor na své věci a nenechával je bez dozoru. Povinností každého návštěvníka je, aby se choval ohleduplně, aby pobyt v areálu byl co nejpříjemnější.

10. Hloubky vody v bazénech jsou zřetelně označeny. Návštěvníci, kteří neumějí plavat, nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v pro ně bezpečné hloubce. Koupání neplavce v hlubší vodě je možné pouze v doprovodu dospělé osoby (starší 18 let), která přijímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.

11. Děti do věku do 6-ti měsíců roku nemají do žádného bazénu přístup. Děti ve věku 6 měsíců až 1 rok nemají do plaveckého bazénu přístup. Do dětského bazénu mají děti ve věku 6 měsíců až 1 rok přístup pouze v době provozu Koupání a plavání kojenců a batolat. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Vstup do dětského bazénu je povolen pouze dětem do 10 let v doprovodu osoby starší 18 let, vstup do venkovního dětského brouzdaliště je povolen pouze dětem do 6 let v doprovodu osoby starší 18 let. Děti mladší 10 let mají povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

12. Rozsah používání plaveckého areálu je v některých provozních hodinách omezen. Tyto hodiny jsou zcela nebo jen částečně vyhrazeny pronájmům (tréninky plavců, plavecká výuka apod.). Není dovoleno jakýmkoliv způsobem tyto placené akce narušovat.

13. Při pořádání sportovních podniků je umožněn přístup divákům na balkón jen za přítomnosti odpovědných pořadatelů.

14. Při odchodu ze zařízení plaveckého areálu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci, jednorázový čip, ramínka apod. Za ztrátu nebo poškození zapůjčeného vybavení nebo věcí je návštěvník povinen zaplatit náhradu škody ve výši určené správou areálu. Stejně tak je návštěvník povinen uhradit náhradu škody ve výši určené správou areálu za svévolné poškození, zničení nebo znečištění kterékoliv věci či prostoru.

15. V případě zaviněného znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru areálu je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit obsluze areálu, popř. uhradit vzniklou škodu, přičemž se výše úhrady řídí určením provozovatele a je dána náklady na uvedení zařízení do původního stavu.

16. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění, nevolnosti apod. je třeba ihned přivolat plavčíka, který v případě nutnosti zařídí lékařskou pomoc. Místnost plavčíka (ošetřovny) je zřetelně označena. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese správa areálu odpovědnost.

17. V plaveckém bazénu 50 m a 25 m je zakázáno používat kožené míče všech velikostí, tenisové míčky, míč na vodní pólo, těžké gumové míče a hokejové kotouče, vč. jiných kožených předmětů.

4. Veřejnosti je zakázáno

1. Zdržovat se v prostorách areálu bez platné čipové vstupenky (s výjimkou bistra v budově 50 m bazénu a prostorách pronajatých). Vcházet do prostoru šaten, sprch a bazénů ve venkovní obuvi. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů neurčených pro veřejnost a všude tam, kde je označen zákaz vstupu. Tento odstavec se přiměřeně netýká zaměstnanců správy areálu.

2. Křičet, pískat, zpívat, chovat se hlučně, srážet či házet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět, zápasit, prát se, provádět nácvik bojových umění a jiných sportů v hodinách vyhrazených pro veřejnost, úmyslně stříkat vodu na druhé osoby, hrát míčem či míčkem, pukem apod., používat přenosné audio a video (s výjimkou malých přístrojů při reprodukci přes sluchátka).

3. Volat o pomoc bez vážné příčiny, svévolně používat záchranných kruhů a vybavení místnosti první pomoci bez vědomí zaměstnanců areálu.

4. Skákat do bazénů z obou podélných stran. Skákání do dětského bazénu je zakázáno vůbec. Provádění dechových cvičení a plavání pod vodou na nádech může být povoleno v rámci pronájmů, kdy zodpovědnost za koupající přebírá organizátor výuky nebo po dohodě s plavčíkem. Při těchto činnostech jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti.

5. V hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti používat potápěčskou výzbroj (ploutve, potápěčské brýle, dýchací trubice apod.), míče, míčky, puky, různé volně plovoucí předměty apod. V případě menšího počtu osob v bazénu může plavčík povolit používání bezpečných potápěčských brýlí s dýchací trubicí.

6. Vstupovat do bazénů bez předchozího umytí ve sprchách nebo se žvýkačkou, plivat do vody a na podlahu, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, močit do bazénu, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky a žvýkačky mimo odpadkové koše a jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat prostory areálu.

7. Používat šampony ve skleněných obalech, holit se žiletkami, škrabkami apod., odhazovat nebo odkládat jehly nebo jiné předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků. Brát s sebou skleněné a jiné věci, které mohou způsobit zranění. Používat jakékoliv osobní elektrické spotřebiče s výjimkou fénů u zrcadel na šatnách.

8. Vstupovat do areálu se psy nebo jinými zvířaty mimo osob zdravotně postižených s vodícími psy.

9. Přinášet jakékoliv hořlaviny, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.

10. Svévolně přemísťovat zařízení, nábytek, otevírat kabiny již obsazené, manipulovat s rozvody vody, páry, elektřiny a s ostatním zařízením.

11. Kouřit ve všech prostorách areálu s výjimkou míst k tomuto účelu určených a označených nápisem.

12. Konzumovat jídlo ve všech prostorách areálu s výjimkou míst k tomu určených (bistro, bufet apod.). Ve venkovních prostorách a u venkovního bazénu je zakázáno konzumovat jídlo v bazénu a v jeho těsné blízkosti.

13. Nosit na krku řetízky a přívěsky všeho druhu a jiné ostré předměty, které ohrožují bezpečnost vlastní i ostatních návštěvníků.

14. Brát s sebou do areálu jízdní kola, kolečkové brusle apod. a stavět jízdní kola mimo vymezené prostory.

15. Vyžadovat od pracovníků plaveckého areálu služby odporující provoznímu řádu.

16. Chovat se tak, aby svou činností v rozporu s tímto provozním řádem byli omezováni ostatní návštěvníci zejména neorganizovaná plavající veřejnost. Za činnosti omezující neorganizovanou plavající veřejnost se rozumí zejména provádění organizované výuky či výcviku, podnikání na majetku provozovatele a vyhrazování bazénů bez předchozího objednání a potvrzení objednávky či platné smlouvy se společností STEZA Zlín, spol. s r.o.

5. Všeobecná ustanovení

1. Je povinností návštěvníků chovat se tak, aby jejich chování neodporovalo zásadám slušného, bezpečného a ohleduplného chování a hygienicky nezávadného počínání.

2. Návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení areálu tak, aby nedocházelo k jejich poškození či zničení. Porušení provozního řádu, neuposlechnutí zákazu a pokynů zaměstnanců areálu, zničení majetku nebo způsobení škody na majetku případně zdraví, může mít za následek vykázání z uvedených prostor bez náhrady na vrácení vstupného, případně stíhaní podle příslušných předpisů. V případě, že návštěvník svým chováním způsobí škodu druhé osobě nebo na majetku areálu, je povinen tuto škodu uhradit, včetně případných dalších následků.

3. V případě, že dojde k poškození či újmě návštěvníka areálu, je návštěvník povinen ihned tuto škodu ohlásit příslušnému zaměstnanci areálu (plavčíkovi, podkladní apod.) a sepsat zápis s uvedením veškerých skutečností. V případě, že nedojde k okamžitému nahlášení škody či újmy, nemůže provozovatel areálu poskytnout případně vymáhanou náhradu škody.

4. Užívání zařízení a služeb v areálu v rámci pronájmů je možné jen na základě uzavřených smluv mezi provozovatelem a příjemcem služeb. Ustanovení provozního řádu jsou pro příjemce služeb na základě smluv závazná ve všech případech, kdy nejsou odlišná od ustanovení smlouvy. V takových případech platí podmínky stanovené ve smlouvě.

5. V celém areálu je zakázáno vylepovat jakákoliv oznámení, letáky, plakáty apod. Pro tyto účely může vyhradit zodpovědná osoba provozovatele plochy a stanovit další podmínky jejich užívání. Pro nerespektování tohoto ustanovení je stanovena pokuta ve výši 1.000,- Kč.

6. Stížnosti a přání týkající se zaměstnanců, provozu, služeb nebo stavu zařízení napíší návštěvníci do „Knihy přání a stížností“, která je uložena v pokladně areálu.

7. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu.

8. V naléhavých případech volejte telefonní čísla:

lékařská služba - tísňové volání 155

policie - tísňové volání 158

městská policie 156

lékařská pohotovostní služba 14123

policie - spojovatelka 577 600 111

hlášení požárů 150

energetické závody - hlášení poruch 577 614 123

energetické závody - služebna Zlín 577 614 333

vodovody a kanalizace - hlášení poruch 577 124 414

Platnost a účinnost tohoto provozního řádu je od 1.6.2012.

Ing. Lubomír Matoušek, ředitel společnosti

Jak funguje vstupní systém v areálech?

Elektronický vstupní systém v lázních Zlín

Jednorázový vstup (plavání, sauna)
• zákazník si zakoupí časový vstup dle platného ceníku, dostane elektronický čipový náramek (dále jen čip), který mu bude odpočítávat čas zaplaceného pobytu v bazénu, sauně nebo na masážích,
• začíná průchodem přes turniket u pokladny a cena doby pobytu je dána platným ceníkem služeb,
• za čip se nevybírá žádná záloha,
• při odchodu zákazník vhodí čip do sběrného koše turniketu u pokladny a odejde turniketem ven z placené zóny,
• pokud zákazník překročí dobu pobytu zaplacenou při vstupu, sběrný koš mu čip vrátí a turniket ho nepustí, dokud nezaplatí u pokladny příslušný doplatek.

K úhradě těchto služeb při jednorázovém vstupu i úhradě případného doplatku může zákazník použít peněžní hotovost, platební kartu nebo platné poukázky, šeky a platební karty smluvních partnerů (aktuálně Sodexo PASS,EDENRED a Le Cheque Dejeneur).
(z poukázek se nevrací peníze)

Senioři nad 65 let a děti do 15 let musí prokázat tuto skutečnost.

Abonentský vstup (plavání, sauna)

• zákazník abonent si musí zakoupit čip za 150,- Kč, platný ve všech areálech společnosti (i na koupalištích),
• zákazník při koupi abonentního čipu má možnost si čip zaregistrovat do systému, který mu umožní v případě odcizení či ztrátě čipu jeho zablokování a následně zbývající kredit převézt na nově zakoupený čip, tato služba je zdarma
• zaplatit částku za připsání (dále jen „dobití“) kreditu minimálně 300,- Kč až 2999,- Kč s 10 % bonusem, od 3000,- Kč s 20 % bonusem,
• abonentovi se při průchodu turniketem u pokladny začne odpočítávat doba pobytu v areálu (bazénu či sauně),
• cena doby pobytu je dána platným ceníkem služeb,
• po skončení pobytu odejde abonent po přiložení čipu turniketem ven z placené zóny,
• minimální zůstatek na čipu při vstupu je 100,-Kč
• v případě nedostačující hodnoty kreditu na čipu ho turniket nepustí, je nutné dobití kreditu v minimální výši 300,- Kč, z kterého se mu následně ihned odečte stanovený doplatek,
• abonent může ze svého kreditu u pokladny zaplatit vstupné i více osobám.
• Při zakoupení čipu pro seniory nad 65 let a děti do 15 let je nutné prokázat nárok na zvýhodněné vstupné

K úhradě dobití kreditu na abonentský čip lze použít peněžní hotovost, kreditní platební kartu, dárkový poukaz STEZA Zlín, případně platné poukázky, šeky a platební karty smluvních partnerů (aktuálně Sodexo PASS,EDENRED, Le Cheque Dejeneur).

Dárkové poukazy
• na pokladně si lze zakoupit dárkové poukazy v hodnotě Kč 300, 500 a 1000,
• tyto mají platnost dva roky a lze je použít pouze k dobití kreditu na abonentský čip s bonusem.

Masáže poskytují soukromé subjekty a každý zákazník je platí přímo poskytovateli. Tyto služby nelze hradit odpočtem kreditu z abonentského čipu!

Samostatné zapůjčení ručníku či prostěradla – vzhledem k rozdílnému DPH tyto služby nelze hradit odpočtem kreditu z abonentského čipu!
Elektronický vstupní systém na koupalištích Zelené a Panorama

Jednorázový vstup
• zákazník si zakoupí celodenní vstup dle ceníku, dostane papírovou jednorázovou vstupenku s čárovým kódem,
• začíná průchodem přes turniket u pokladny označeným „JEDNORÁZOVÝ VSTUP“,
• při odchodu zákazník volně projde turniketem označeným „JEDNORÁZOVÝ VSTUP“.

K úhradě jednorázového vstupu může zákazník použít peněžní hotovost nebo platné poukázky a šeky smluvních partnerů (aktuálně Sodexo PASS,EDENRED, Le Cheque Dejeneur).
(z poukázek se nevrací peníze)

Senioři nad 65 let a děti do 15 let musí prokázat tuto skutečnost.


Abonentský vstup
• zákazník abonent si musí zakoupit čip za 150,- Kč, platný ve všech areálech společnosti (i na koupalištích),
• zákazník při koupi abonentního čipu má možnost si čip zaregistrovat do systému, který mu umožní v případě odcizení či ztrátě čipu jeho zablokování a následně zbývající kredit převézt na nově zakoupený čip, tato služba je zdarma
• zaplatit částku za připsání (dále jen „dobití“) kreditu minimálně 300,- Kč až 2999,- Kč s 10 % bonusem, od 3000,- Kč s 20 % bonusem,
• abonentovi se při průchodu turniketem u pokladny začne odpočítávat doba pobytu v areálu koupaliště (do 3 hodin nebo celodenní vstup),
• cena doby pobytu je dána platným ceníkem služeb – do 3 hodin a nad 3 hod = celodenní vstup,
• minimální zůstatek na čipu při vstupu je 100,-Kč
• v případě nedostačující hodnoty kreditu na čipu zákazníka turniket do areálu nepustí, je nutné dobití kreditu v minimální výši 300,- Kč, z kterého se mu následně odečte stanovená cena vstupu,
• po skončení pobytu odejde abonent po přiložení čipu označeným turniketem „ ABONENTI “ ven z placené zóny. Pokud tak neučiní, pobyt v areálu se mu automaticky ukončí až ve 24:00 hod,
• abonent může ze svého kreditu u pokladny zaplatit celodenní vstupné i více osobám.
• Při zakoupení čipu pro seniory a děti do 15 let je nutné prokázat nárok na zvýhodněné vstupné

K úhradě dobití kreditu na abonentský čip lze použít peněžní hotovost, platební karty, dárkový poukaz STEZA Zlín nebo platné poukázky a šeky smluvních partnerů (aktuálně Sodexo PASS,EDENRED, Le Cheque Dejeneur).

Ochrana osobních údajů.

Osobní údaje našich klientů pro nás byly vždy na prvním místě. V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů jsme pro Vás připravili souhrnnou informaci, jak Vaše údaje zpracováváme.

Pro bližší informace se podívejte na web www.1gdpr.cz/dashboard/26270986

Přijímáte k platbě "poukázky - stravenky"?

Ano, akceptujeme při platbě tyto poukázky: Sodexo Pass - Dárkový Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Relax Pass. UNIŠEK Chéque Déjeuner - Unišek, Cadhoc.

Je možné elektronický čip zabezpečit proti ztrátě?

Ano, při koupi elektronického čipu si ho můžete u nás zdarma "zaheslovat". V případě že ho ztratíte, nám zavoláte a dle vašeho hesla čip zablokujeme. O peníze, které máte na čipu, nepřijdete. Ty vám převedeme na nový čip. Peníze vložené na čip zpět nevyplácíme.

Kde mohu použít abonentní čip?

Můžete využít služeb v areálu Hradská 888 - kryté bazény a také pro vstup do sauny. V letních měsících můžete elektronický čip využít i pro vstup na letní koupaliště Zelené na Bartošově čtvrti a koupaliště Panorama na Jižních svazích.

Mohu u vás platit kartou?

Zakoupení poukazů, abonentního náramku a dobíjení čipového náramku je možné platit kartou.

Co je to abonentní vstupné?

Abonentní vstupné = elektronický čip, nahrazuje papírové hodnotové permanentky a časové předplatné. Abonentní elektronický čip je možno zakoupit za 150 Kč.

Je možné zakoupit plavenky (poukazy) jako dárek?

Ano, nabízíme DÁRKOVÉ POUKAZY na plavání a saunu v hodnotě 300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Platnost poukazů je 24 měsíců od data zakoupení. Hodnotu poukazu je možno dobít s 10% bonusem na abonentní čipový náramek, který je možné zakoupit za 150 Kč. Při vkladu 3000 Kč na čipový náramek je bonus 20%.

Jak se plave v drahách 50m bazénu?

To je velmi složitá otázka.
Od 1. 10. do 30. 6. každého roku je na našich stránkách v sekci AKTUALITY uložen harmonogram „50m bazén plavání v drahách“, kde je po dnech týdenní rozpis plavání na délky a šířky. Tato tabulka vychází z dlouhodobých pronájmů plaveckých subjektů plavajících v našem areálu. Ale i zde nastávají změny, které jsou závislé na školních prázdninách, závodech, soustředěních, aktuálním příchodu dalších škol do plavání veřejnosti, případně i našich technologických odstávkách.
Aktuální informace je vždy na monitoru ve vstupní hale 50m bazénu u pokladen nebo přímo u naší paní pokladní – tel. 577 599 911.

Nabízíte výuku plavání i pro dospělé?

Jak funguje bazén? Jaký je rozdíl mezi pitnou vodou a bazénovou vodou?

Vladimír Karfík

Zimní lázně po rekonstrukci 2014

nahoru na začátek stránky

provozovatel Steza Zlín, spol.s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín, IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 41176

foto © Steza Zlín, spol.s r.o.

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?